Комісія виявила у сільських магазинах Шепетівщини порушення правил торгівлі та антисанітарні умови

Ко­мі­сія Ше­пе­тівсь­кої РДА з пи­тань гро­мадсь­ко­го здо­ров’я на­се­лен­ня про­тя­гом сер­пня-ве­рес­ня об­сте­жи­ла 50 зак­ла­дів тор­гівлі Гри­цівсь­кої се­лищ­ної ра­ди, Ми­хай­люцької, Го­род­нявсь­кої сіль­ських рад, Лен­ко­вець­кої та Су­дил­ківсь­кої ОТГ, повідомляє видання «День за днем».

Під час пе­ре­вір­ки чле­ни ко­мі­сії ви­яви­ли без­ліч по­ру­шень пра­вил тор­гівлі та ан­ти­са­ні­тар­ні умо­ви. Пе­ре­важ­но це — не­дот­ри­ман­ня тер­мі­нів про­ход­ження обов’яз­ко­вих ме­дич­них ог­ля­дів, умов збе­рі­ган­ня та ре­алі­за­ції хар­чо­вих про­дук­тів, від­сутність де­зин­фі­ку­ючих за­со­бів, по­ру­шен­ня пра­вил осо­бис­тої гі­гі­єни.

Під час пе­ре­ві­рок обій­шло­ся без штра­фів, на­то­мість чле­ни ко­мі­сії вка­за­ли на усу­нен­ня по­ру­шень та про­ве­ли роз’яс­ню­валь­ну ро­бо­ту.

При­ват­ні під­при­єм­ці, схо­же, злов­жи­ва­ють мо­ра­то­рі­єм на пе­ре­вір­ки, то­му і не дот­ри­му­ють­ся пра­вил тор­гівлі, які мо­жуть приз­вести до серйоз­них зах­во­рю­вань спо­жи­ва­чів. Отож, міс­це­ві меш­канці по­вин­ні са­мі по­ві­дом­ля­ти про фак­ти по­ру­шен­ня у зак­ла­дах тор­гівлі.

У по­ле зо­ру ко­мі­сії пот­ра­пи­ли та­кож об’єк­ти во­до­пос­та­чан­ня на­се­лен­ня та зак­ла­дів ко­му­наль­ної сфе­ри.

«На­віть без штраф­них сан­кцій влас­ни­ки тор­гі­вель­них зак­ла­дів усу­ну­ли, або усу­ва­ють ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки, — роз­по­вів про ро­бо­ту ко­мі­сії її го­ло­ва Ан­дрій Не­чи­по­рук. — Ро­би­мо вис­но­вок, що ді­яль­ність та­кої ко­мі­сії ефек­тивна і спри­яє пок­ра­щен­ню дот­ри­ман­ня са­ні­тар­них норм. На жаль, по­ки ли­ше пе­ре­ві­ри­ли ма­га­зи­ни та хар­чобло­ки в Ше­пе­тівсь­ко­му районі».

 

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.