У Шепетівці в тариф на тепло хотіли закласти тренінги та послуги адвокатів

Нев­довзі в Ше­пе­тів­ці роз­почнеть­ся опа­лю­валь­ний се­зон і чи­ма­ло ко­рис­ту­ва­чів цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня ці­ка­вить та­риф на теп­ло. Од­нак, не менш ці­ка­вим є про­цес тво­рен­ня та об­го­во­рен­ня цього та­ри­фу. З ці­єї на­го­ди вже в чер­го­вий раз, 12 жов­тня, у місь­кій ра­ді зіб­ра­ли­ся по­са­дов­ці та пос­та­чаль­ник теп­ла, повідомляє видання «День за днем».

Ос­кіль­ки це вже не пер­ше за­сі­дан­ня ро­бо­чої гру­пи, до скла­ду якої вхо­дять де­пу­та­ти місь­кої ра­ди, ке­рів­ни­ки та фа­хів­ці уп­равлінь, то цього ра­зу роз­гля­ну­ли за­ува­жен­ня що­до ці­ни на теп­ло для на­се­лен­ня зап­ро­по­но­ва­ної ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест».

«Пер­ший та­риф, зап­ро­по­но­ва­ний під­при­ємс­твом, 46 гри­вень 44 ко­пій­ки за квад­ратний метр. У по­даль­шо­му під­при­ємс­тво, про­вів­ши об­ра­хун­ки до­дат­ко­вих вит­рат, збіль­ши­ло та­риф до 49 гри­вень 92 ко­пійок. Піс­ля ви­ко­нан­ня кіль­кох за­ува­жень ро­бо­чої гру­пи ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» ско­ри­гу­ва­ло та­риф до 47 гри­вень 47 ко­пійок. Як­що на сьогод­нішній день діє та­риф, зат­вер­дже­ний На­ці­ональ­ною ко­мі­сі­єю, 38 гри­вень 71 ко­пій­ка, чо­му ріст ско­ри­го­ва­но­го та­ри­фу під­при­ємс­твом пос­та­чаль­ни­ком теп­ла скла­дає біль­ше 22 %?» — по­ці­ка­вив­ся член ро­бо­чої гру­пи Олек­сандр Гринь, на­чаль­ник уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку.

Суб’єкт гос­по­да­рю­ван­ня все ж та­ки прис­лу­хав­ся до за­ува­жень та вик­лю­чив із роз­ра­хун­ку вит­ра­ти на пок­риття втрат різ­ни­ці та­ри­фів в су­мі 4 537 480 грн, вик­лю­чив вит­ра­ти на ре­монт ав­то­мо­бі­лів у роз­мі­рі 304 ти­ся­чі гри­вень, та вит­ра­ти на про­фе­сій­ні пе­рі­одич­ні ви­дан­ня та по­ліг­ра­фію — по­над 60 ти­сяч гри­вень. Та­кож пос­та­чаль­ник теп­ла вик­лю­чив із та­ри­фу 240 ти­сяч, які пе­ред­ба­че­ні на ор­га­ні­за­цію та про­ве­ден­ня тре­нін­гів.

«В су­куп­ності вит­ра­ти змен­ши­ли­ся на 5 міль­йонів, від­по­від­но на 2 грив­ні 50 ко­пійок змен­шився і та­риф», — заз­на­чив Олек­сандр Гринь.

На за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи був при­сут­ній і ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» Олек­сандр Пус­то­войт та ін­ші пред­став­ни­ки під­при­ємс­тва.

На кож­не за­ува­жен­ня чле­нів ко­мі­сії суб’єкт гос­по­да­рю­ван­ня дав від­по­відь. Де­які за­ува­жен­ня все та­ки бу­дуть пе­рег­ля­ну­ті, зок­ре­ма, рі­вень рен­та­бель­нос­ті та пла­но­во­го при­бут­ку.

От­же, та­риф на теп­ло ще в про­це­сі фор­му­ван­ня.

 

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 13

 1. Ой які ж вони погані ! Хотіли нажитися на нещасних мешканцях багатоповерхівок! Але питання у тому, що місцева влада нічим не краща, а просто хоче прибрати цей біснез до своїх рук. Яка мені різниця у тому хто “смокче” з моєї кишені: свободівці чи риги-концесіонери? Гниди, надайте людям змогу відключатись від централізованого опалання!!! Не прикривайтесь брєдовими постановами про неможливість реалізації цього! У цілому ряді міст влада спокійно дозволя людям це робити, але тільки не гнидо-сволотівська-риго-шепетівська. Є ж ряд міст що повністю відмовились від центральних котелень!

 2. 100% правий. Можна подумати, що в Хмельницьктеплокомуненерго на день підприємства видавали працівникам по 1000 грн. то це не ми оплатимо через тариф за теплопостачання.

  • придурку, в Хмельницькому тариф в середньому 22 грн за метр. в Шепетівці 49 грн. Нашим треба ще молоко безкоштовно давати!

   • розумнику сволотівський, нам не тепліше від твого порівняння і на прожиття більше не залишиться. Ти коментуй по суті, за чий рахунок з ,,барського плеча,, роздавали гроші?Всі хмельничани платять на утримання КП.
    Дайте людям відєднатися і самостійно вирішувати як і чим грітися.
    А придурків інших чим в Хмельницькому при владі ми ще не бачили.

 3. А в чому проблема? Не влаштовують тарифи – відключайтесь!

  • Спробуй відключитися…
   Обгрунтування порядку відключення і більшість з задоволенням це зробить.

 4. Енергоінвестовських ботів здалеку видно, у них все зажди сводиться до свободи. Міняйте вже пластинку лемінги. Дулю вам а не 50 грн за метр, мало накралися? 57 млн грн боргу за вас хто віддавати буде?

  • У тебе всі вдома? Ідіть в дупу і енергоінвествці і сволотівці, тому що всі ви – бариги! Дайте людям змогу відключатись від ярма тепломереж.

   • Ідіота здалеку видно. Відключатись можна хоч зараз, але побудинково. Скажи дякую постанові кабміну.

    • Не зрозуміло чомусь, адже у Красилові ніхто перешкод по бажанню відключатись не чинить. Чи можливо різними постановами керуються? А на рахунок “побудинково” – це повна несінітниця, краще б запропонували повулично або по населеному пункту.

     • Брехло ти, не можна у нас в Красилові відключити в квартирі опалення

     • Побігати треба по бюрократам, але все ж відключають

    • Цей телепень очевидно з розряди тих, хто всі стрілки переводить на столицю, а місцеві ж князьки “нє віноватиє!” Ти що в долі? Чи при дєлах?

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.