Навколо складів у Цвітосі встановили вибухові мінні загородження

У вій­сько­вій час­ти­ні А-1358 у с. Цві­то­сі, Сла­вутсь­ко­го району, де зна­хо­дить­ся один із най­більших в Ук­ра­їні ар­се­нал бо­єп­ри­па­сів, по­си­ли за­хо­ди без­пе­ки, повідомляє видання «День за днем».

«Для за­по­бі­ган­ня про­во­ка­цій­них дій бі­ля вій­сько­вої час­ти­ни та уник­нення ди­вер­сій на об’єк­ті, на під­сту­пах нав­ко­ло вій­сько­вої час­ти­ни вста­нов­ле­но ви­бу­хо­ві мін­ні за­го­род­ження, – по­яс­нив В. Іва­нів, ко­ман­дир вій­сько­вої час­ти­ни А1358. – До то­го ж, вій­сько­вос­лужбов­ці ма­ють пра­во зас­то­со­ву­ва­ти зброю під час ви­ко­нан­ня обов’яз­ків вій­сько­вої служ­би».

Ко­ман­ду­ван­ня час­ти­ни по­яс­ни­ло, по­віт­ря­ний прос­тір над вій­сько­вою час­ти­ною та за­бо­ро­не­ною зо­ною нав­ко­ло неї є без­польот­ною зо­ною. По­ява та про­літ пі­ло­ту­ємих лі­таль­них апа­ра­тів та лег­ко­мо­тор­них (без­пі­лот­них) лі­таль­них апа­ра­тів у без­польот­ній зо­ні вій­сько­вої час­ти­ни є по­тен­цій­но не­без­печно для вій­сько­вої час­ти­ни та роз­ці­ню­єть­ся, як на­пад на об’єк­ти, що охо­ро­ня­ють­ся вій­сько­вос­лужбов­ця­ми.

«Від­по­від­но до ви­мог стат­ті 21 Ста­ту­ту внут­рішньої служ­би Зброй­них сил Ук­ра­їни при ви­яв­ленні лі­таль­них апа­ра­тів зброя бу­де зас­то­со­ву­ва­тись без по­пе­ред­ження про на­мір зас­то­су­ван­ня зброї та без по­пе­ред­жу­валь­но­го пос­трі­лу у го­ру, — до­дав ко­ман­дир час­ти­ни. — При­чет­них до та­ких ін­ци­ден­тів осіб бу­де­мо зат­ри­му­ва­ти і при­тя­гу­ва­ти до від­по­ві­даль­нос­ті згід­но із за­ко­но­давс­твом Ук­ра­їни».

Крім то­го, ко­ман­ду­ван­ня вій­сько­вої час­ти­ни звер­та­єть­ся до на­се­лен­ня і про­сить ін­форму­ват­ти пра­ців­ни­ків Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни, На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни, по­са­до­вих осіб вій­сько­вої час­ти­ни що­до по­яви в районі вій­сько­вої час­ти­ни А1358 пі­доз­рі­лих осіб.

 

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 9

 1. Я думаю, що в принципі зробили правильно. А чи правильно зробили?
  Так колись було зроблено навколо окремих шахтних пускових установок (“ракетних точок”, як казали обивателі, скорочено ОШПУ), але міни були встановлені в межах огородження. Там взагалі для охорони від небажаного проникнення використовувалося спеціальне обладнання, яке було кількоразово продубльовано та працювало автоматично, і т.з. “человеческий фактор” був зведений до мінімума. Чому не використовується той досвід?

 2. Замінити всіх теперішніх охоронців. Змінити завскладами, завбазами, завсховищами і т.п.

 3. Особливо треба перевірити тих хто раніше служив в Криму, а зараз сидять на складах різних. Може бути що вони заслані для різних акцій на користь ворога.

  • Ти що, позашлюбний син Берії?

   • Якби так було б, то був би Фахівцем. Просто турбуюсь за свою країну. Не любиш Україну? Вали до москалії.

    • Знову цей дурень Анонімний виліз. Це що, Бурлик чи їх багато? Нічого, не вперший раз, здолаємо.
     Я вже казав, що раджу таким вже підшукувати місця в КанАді (наголос на друге А).

     • Ти не фахівець ти долбоконик. Ти що за теракти в нас?

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.