Чи можна видавати строковику бюлетень за умови пред’явлення цим виборцем військового квитка?

Запрошую до професійної дискусії правників, спеціалістів з виборчого права, інших зацікавлених осіб.

 

І.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вибори Президента України»

Стаття 2. Загальне виборче право

 1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
 2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

8) тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, – для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

Документ, зазначений у пункті 9 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі.

Документи, зазначені у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

 1. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

 

ІІ.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

 

ІІІ.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про громадянство України»

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках;

громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;

реєстрація громадянства України – внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи;

тимчасове посвідчення громадянина України – документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Стаття 4. Законодавство про громадянство України

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, цим Законом, міжнародними договорами України.

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

Документами, що підтверджують громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4) тимчасове посвідчення громадянина України;

6) дипломатичний паспорт;

7) службовий паспорт;

8) посвідчення особи моряка;

9) посвідчення члена екіпажу;

10) посвідчення особи на повернення в Україну.

Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо:

1) встановлення належності до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;

7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів громадянина України, тимчасових посвідчень громадянина України, довідок про реєстрацію особи громадянином України;

9) ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили громадянство України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені частиною першою цієї статті, стосовно осіб, які проживають на території України.

 

IV.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи.

Стаття 13. Назва та види документів, що оформляються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру

 1. Документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів Реєстру (далі – документи Реєстру), відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

 1. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
 2. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка мігранта містять безконтактний електронний носій.

Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.

Стаття 14. Форма та опис документів

 1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
 2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, крім посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклета.

Стаття 21. Паспорт громадянина України

 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

V.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою ВРУ від 26 червня 1992 року N 2503-XII

ПОЛОЖЕННЯ «Про паспорт громадянина України»

 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України.

Документом, що посвідчує особу громадянина України  за кордоном  і  при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий  паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ дитини.

 1. Паспорт особи, яка припинила громадянство України відповідно до статті 19 Закону України “Про громадянство України”, підлягає поверненню до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

Паспорт померлого здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає паспорт до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну  політику  у сфері громадянства.

Знайдений загублений паспорт підлягає здачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

 1. В особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.
 2. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

_________________________________________________________________________________________

Виходячи з наведеного вище військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) не є документом, що підтверджує громадянство України ???!!!

Під час проходження строкової військової служби у Збройних силах України або у Національній гвардії України тощо паспорт громадянина України не вилучається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 грудня 2016 року № 582/2016

ПОЛОЖЕННЯ 
про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 1. Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі – військовий квиток) є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Тобто, військовий квиток є документом, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, а не громадянство України.

ЗАПИТАННЯ:

Чи можна видавати військовослужбовцю строкової служби бюлетень за умови пред’явлення цим виборцем військового квитка?

Редакція сайту не впливає на зміст блогів і не несе відповідальність за думку, яку автори висловлюють на сторінках "Незалежного громадського порталу"

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Віталій Швед

Віталій Швед

Експерт з виборчих питань

Один коментар

 1. Незручно самого себе коментувати. Але, про це пишуть поважні видання:

  УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
  https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/3/7198122/

  «Що треба знати, щоб проголосувати, і які документи брати на дільницю?

  Якщо вам 31 березня 2019 року буде як мінімум 18 років, то сміливо йдіть на виборчу дільницю за місцем реєстрації. Не забудьте взяти один із документів, що підтверджує громадянство України:
  o паспорт
  o закордонний паспорт
  o тимчасове посвідчення громадянина України
  o дипломатичний паспорт
  o службовий паспорт
  o посвідчення особи моряка
  o посвідчення члена екіпажу
  o посвідчення особи на повернення в Україну.» (кінець цитати)

  Без коментарів

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.