Неопалювальний сезон: п’ятий день Шепетівка сидить без тепла

У Шепетівці, де 22 жовтня офіційного оголосили про початок опалювального сезону, досі відсутнє тепло у батареях багатоповерхівок.

Як пише місцеве видання “День за днем”, у четвер відбулася зустріч містян з головою ОДА Вадимом Лозовим і мером Михайом Полодюком. Близь­ко го­ди­ни люди скаржилися на від­сутність теп­ла у сво­їх до­мів­ках. Звіс­но, «все ка­мін­ня» ле­ті­ло в бік вла­ди, а не у на­да­ва­ча пос­луг — ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест». Час­ти­ну пред­став­ни­ків гро­мадсь­кос­ті ці­ка­ви­ло пи­тан­ня, чо­му та­кі ве­ли­кі су­ми бор­гу в під­при­ємс­тва, по­за­як за ос­танні пів­то­ра ро­ки на ра­хун­ки ком­па­нії над­хо­ди­ли кош­ті як від спожи­ва­чів, так і від дер­жа­ви у виг­ля­ді від­шко­ду­ван­ня пільг та суб­си­дій. Ок­ре­ма ко­гор­та ви­ма­га­ла змі­ни місь­кої вла­ди.

“Я вам рад­жу, як­що вам не по­до­ба­єть­ся місь­кий го­ло­ва іні­ці­юй­те, зби­рай­те під­пи­си, ре­фе­рен­дум… Але, ко­ли ми вже втрьох пра­цю­ємо, аби за­без­пе­чи­ти вам теп­ло — ви хо­че­те роз­по­ча­ти роз­хи­ту­ван­ня ін­шо­го про­це­су”, — на за­вер­шення зус­трі­чі ска­зав Ва­дим Ло­зо­вий.

У по­не­ді­лок, 29 жов­тня, в го­ло­ви Хмель­ницької ОДА у Ки­єві зап­ла­но­ва­ні зус­трі­чі в Мі­ніс­терс­тві ре­гі­ональ­но­го роз­витку, в НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» та із зас­тупни­ком Ві­це-прем’єр-мі­ніс­тра Ген­на­дія Зуб­ка що­до ви­рі­шен­ня ше­пе­тівсь­ко­го пи­тан­ня.

“Ця проб­ле­ма сто­су­єть­ся гро­ма­ди, то­му, як очіль­ник об­ласті, не мо­жу і не маю пра­ва ли­ша­ти­ся ос­то­ронь. Я на­ма­гав­ся це виріши­ти більш-менш де­мок­ра­тич­но і по-людсь­ки, але ба­чу що ні­чо­го не від­бу­ва­єть­ся. Зі сво­го бо­ку, бу­ду три­ма­ти на контролі це пи­тан­ня, особ­ли­во його ви­рі­шен­ня у су­до­вій пло­щи­ні. Оп­ти­маль­ний ва­рі­ант ви­рі­шен­ня пи­тан­ня ва­шо­го міс­та — це по­вер­нення че­рез суд май­на — теп­ло­ме­ре­жу — для гро­ма­ди міс­та. Спо­ді­ва­юся, що у цій спра­ві пе­ре­мо­же здо­ро­вий людський глузд — як­що біз­несмен не тяг­не цей біз­нес, то на­ві­що він ним зай­ма­єть­ся”, – додав керманич області.

Як­що 29 жов­тня в Мі­ніс­терс­тві ре­гі­ональ­но­го роз­витку до­по­мо­жуть ви­рі­ши­ти пи­тан­ня з га­зом, то теп­ло в Ше­пе­тів­ці бу­де вже нас­тупно­го дня.

Як відомо, на сьогодні три міста в Україні –  Сміла, Шепетівка і Коцюбинське – мають проблеми із вчасним запуском опалювального сезону.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 7

  1. Зима застала шепетівчан зненацька!!! Допоможіть хто чим може!

  2. Не раскачивайте лодку, а то Путин нападёт. Так надо понимать гереговского ставленника?

  3. Влада гнила та уже смердить.

  4. Приклад того, до чого доводить передача постачальницьких послуг бізнесу. Держава – неефективний власник

    • Не ліпи горбатого! Через те що сволотівці з заїзджими ригами ніяк не поділять тепломережу, а віршіше не визначать між собою хто ж буде обдирати населення і маємо те що маємо

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.