Сьогодні у Шепетівці має початися опалювальний сезон. Теплопостачальник боргує державі понад 55 млн грн

У Шепетівці 22 жовтня має розпочатися опалювальний сезон.

Таке рішення ще 18 жовтня ухвалив виконавчий комітет Шепетівської міськради.

Також не пізніше 12 години дня ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» товариство має доповісти виконавчому комітету про початок опалювального сезону та отримані номінації від НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу на опалювальний сезон.

Разом з тим, на позачерговій сесії 16 жовтня міська рада відмовилася ста­ти га­ран­том по­вер­нення ба­га­то­міль­йон­них бор­гів при­ват­но­го під­при­ємс­тва ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест».

“На рів­ні Ки­єва з на­ми — те­ри­то­рі­аль­ною гро­ма­дою міс­та Ше­пе­тів­ки — мо­жуть про­дов­жу­ва­ти ді­алог з при­во­ду опа­лю­валь­но­го се­зо­ну ли­ше у ви­пад­ку на­яв­ності цього ко­му­наль­но­го май­на у на­шій влас­ності. Май­но­вий ком­плекс теп­ло­ме­реж пе­ре­бу­ває в кон­це­сії до 2023 ро­ку, до­по­ки ми його на­зад не по­вер­не­мо, з на­ми ніх­то го­во­ри­ти не бу­де”, – заявив мер Михайло Полодюк.

“По­чи­на­ючи з 1 січ­ня 2017 ро­ку по ве­ре­сень 2018 ро­ку че­рез піль­ги та суб­си­дії для «Енер­го­ін­весту», за на­да­ні ни­ми пос­лу­ги, з дер­жавно­го бюд­же­ту че­рез Ше­пе­тівсь­ке уп­равлін­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но 52 міль­йони гри­вень — близь­ко 2 міль­йонів до­ла­рів. Ко­ли йде дис­ку­сія, сто­сов­но то­го що від­бу­ва­єть­ся з бор­гом, який на­ко­пи­чив­ся у «Енер­го­ін­весту», а це біль­ше 55 міль­йонів гри­вень, ви­ни­кає пи­тан­ня: чо­му не змі­ню­єть­ся циф­ра бор­гу в НАК «Наф­то­га­зі»? Пи­тан­ня, ку­ди ді­ва­ють­ся ці гро­ші, на рів­ні ні Хмель­ницької об­ласті, ні Ки­єва чо­мусь ніх­то не ста­вив”, – додав міський голова Шепетівки.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 2

  1. В Хмельницькому вже тепло в квартирах. Бо влада нормальна

    • Влада у Хмельницькому якраз такаж – сволотівська ( от лишень трішки хитріша)

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.