ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» від’єднають від газопостачання: по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну зна­хо­дить­ся під заг­ро­зою зри­ву

Ад­мі­ніс­тра­ція ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» по­ві­до­ми­ла про на­мі­ри здій­сни­ти ме­ха­ніч­не від’єд­нання ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» від га­зо­пос­та­чан­ня, повідомляє «День за днем».

Та­ке рі­шен­ня прий­ня­то у зв’яз­ку із не вре­гу­лю­ва­ним і до те­пер пи­тан­ням що­до за­бор­го­ва­нос­ті за спо­жи­ті ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» об­ся­ги га­зу в пе­рі­од опа­лю­валь­них се­зо­нів 2016–2018 ро­ків пе­ред усі­ма суб’єк­та­ми ГТС та ГРМ.

«До­во­ди­мо до ві­до­ма меш­канців міс­та Ше­пе­тів­ка та Ше­пе­тівсь­ко­го району, що внас­лі­док не ви­рі­шення між ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» та ПАТ НАК «Наф­то­газ» пи­тань від­носно спо­жи­тих теплогене­ру­ючим під­при­ємс­твом об­ся­гів га­зу в пе­рі­од опа­лю­валь­них се­зо­нів 2016–2017 рр. та 2017–2018 рр., ПАТ «Укр­тран­сгаз» від­ніс та­кі об­ся­ги га­зу на ра­ху­нок ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» як нев­ре­гульова­ний не­ба­ланс. В зв’яз­ку із цим, ПАТ «Укр­тран­сгаз» звер­нувся до Гос­по­дарсь­ко­го су­ду Хмель­ницької об­ласті і 05.10.2018 ро­ку у спра­ві № 924/447/18 су­дом ух­ва­ле­но стяг­ну­ти час­ти­ну вар­тості нев­ре­гульова­них об­ся­гів при­род­но­го га­зу (на су­му біль­ше 30 млн грн.) з опе­ра­то­ра ГРС (ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ») на ко­ристь Опе­ра­то­ра ГРМ (ПАТ «Укр­тран­сгаз»)», — йдеть­ся на сто­рін­ці ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ».

З ог­ля­ду на ви­ще­заз­на­че­не ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» на­го­ло­шує, що по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 2018–2019 рр. зна­хо­дить­ся під заг­ро­зою зри­ву, ос­кіль­ки То­ва­рис­тво за та­ких об­ста­вин не має пра­ва здій­сню­ва­ти роз­по­діл при­род­но­го га­зу для ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест», та зо­бов’яза­не здій­сни­ти ме­ха­ніч­не від’єд­нання да­но­го спо­жи­ва­ча від га­зо­пос­та­чан­ня, по­пе­ре­ди­ло ше­пе­тів­чан під­при­ємс­тво

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Один коментар

  1. Все це натуральний блеф! минулого року була аналогічна ситуація і що ?

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.