У Шепетівці встановили народне чергування біля газової труби

Вже тре­тю до­бу на те­ри­то­рії ста­ді­ону «Кор­ча­гі­нець» міс­тя­ни вар­ту­ють бі­ля га­зоп­ро­во­ду, що ве­де до цен­траль­ної ко­тель­ні. У на­ме­ті, що вста­но­ви­ли бі­ля га­зо­вої тру­би в су­бо­ту, лю­ди грі­ють­ся, повідомляє видання «День за днем».

В на­ме­ті пос­тій­но хтось чер­гує. Пе­ре­важ­но всі лю­ди, які зго­ди­ли­ся чер­гу­ва­ти, ко­рис­ту­ва­чі цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня. На­ра­зі в їх­ніх по­меш­каннях теп­ло, але вар­то га­зів­ни­кам від­рі­за­ти по­да­чу га­зу до цен­траль­ної ко­тель­ні, в квар­ти­рах зно­ву нас­та­не хо­лод. А тим ча­сом спра­ва йде до зи­ми.

«На­ше ста­но­ви­ще не по­мі­ня­ло­ся ще з пер­шо­го дня чер­гу­ван­ня. Че­ка­ємо вів­торка на ре­зуль­та­ти за­сі­дан­ня Каб­мі­ну сто­сов­но Ше­пе­тів­ки», — ка­же ше­пе­тів­чанка Ка­те­ри­на.

Ра­зом із ше­пе­тів­ча­на­ми пос­тій­но пе­ре­бу­ває ма­ши­на служ­би га­зу, аби ви­ко­на­ти ме­ха­ніч­не від’єд­нання га­зоп­ро­во­ду.

«Ми ді­ємо від­по­від­но до За­ко­ну «Про ри­нок при­род­но­го га­зу», у цьому ви­пад­ку зму­ше­ні від­рі­за­ти ко­тель­ню від га­зо­пос­та­чан­ня. На­ші пра­ців­ни­ки вже чет­верту до­бу тут зна­хо­дять­ся» – говорить Ана­то­лій Пра­щур, зас­тупник ди­рек­то­ра ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ».

Як­що за­сі­дан­ня Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, яке зап­ла­но­ва­не на цей тиж­день, не ви­рі­шить си­ту­ації по­зи­тив­но, лю­ди го­то­ві ча­ту­ва­ти поб­ли­зу га­зоп­ро­во­ду до за­вер­шення опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

А тим ча­сом, борг за ви­ко­рис­та­ний газ, який вже скла­дає близь­ко 120 млн грн, що­до­би збіль­шу­єть­ся на 1,5 млн.

І пи­тан­ня про те, хто бу­де цей борг вип­ла­чу­ва­ти, на­ра­зі за­ли­ша­єть­ся без від­по­ві­ді.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.