Голова Хмельницької ОДА вирішив заздалегідь перевірити готовність Шепетівки до опалювального сезону

Учора го­ло­ва Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції Вадим Лозовий відвідав Шепетівку, аби са­мос­тій­но з’ясо­ву­ва­ти си­ту­ацію щодо підготовки до опалювального сезону, повідомляє видання «День за днем».

На зус­тріч з очіль­ни­ком Хмель­нич­чи­ни у Ше­пе­тівсь­ку місь­ку ра­ду прий­шли місь­кий го­ло­ва, його зас­тупни­ки та на­чаль­ни­ки уп­равлінь. Ос­кіль­ки роз­мо­ва йшла про теп­ло­пос­та­чан­ня, то бу­ли при­сут­ні юрист ПАТ «Ше­пе­тів­ка газ» Ми­рос­ла­ва Гур­бан та пред­став­ни­ки ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» ра­зом із ди­рек­то­ром Олек­сан­дром Пус­то­вой­том.

Го­лов­не, що ці­ка­ви­ло Ва­ди­ма Ло­зо­во­го, — це до­го­вір рес­трук­ту­ри­за­ції бор­гу ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» пе­ред НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни». Ад­же це є го­лов­ною за­по­ру­кою для от­ри­ман­ня но­мі­на­цій на газ. Ок­рім то­го, цей до­го­вір був се­ред обов’яз­ко­вих до­ру­чень об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції, які теп­ло­пос­та­чаль­на ком­па­нія ма­ла вже ви­ко­на­ти.

У сво­єму вис­ту­пі Олек­сандр Пус­то­войт проз­ві­ту­вав про ви­ко­на­ну ро­бо­ту під­при­ємс­тва, оз­ву­чив різ­ни­цю у та­ри­фах. З його вуст проз­ву­ча­ли ще циф­ри сто­сов­но за­бор­го­ва­нос­ті, суб­си­дій та пла­ни що­до мо­дер­ні­за­ції об’єк­тів цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня. Але ні сло­ва про до­го­вір рес­трук­ту­ри­за­ції бор­гу.

Зас­лу­хав­ши всіх, хто ба­жав вис­ло­ви­ти­ся, очіль­ник Хмель­нич­чи­ни дав кілька тиж­нів на ук­ла­дан­ня до­го­во­ру рес­трук­ту­ри­за­ції бор­гу ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест».

«Не бу­де до­го­во­ру, то ми лік­ві­ду­ємо ось це нез­ро­зу­мі­ле під­при­ємс­тво і за­бе­ре­мо на­зад ме­ре­жі», — пос­та­вив крап­ку в цій зус­трі­чі Ва­дим Ло­зо­вий.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.