У Шепетівці надаватимуть позику на встановлення індивідуального опалення

Зад­ля за­хис­ту со­ці­аль­но-не­за­хи­ще­них верств на­се­лен­ня міс­та Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди роз­ро­бив по­ря­док фі­нан­су­ван­ня за­хо­дів що­до ре­фор­му­ван­ня та де­цен­тра­лі­за­ції жит­ло­во­го фон­ду. Мо­ва йде про вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня в квар­ти­рах, де спо­жи­ва­чі й до­сі ко­рис­ту­ють­ся пос­лу­га­ми цен­тра­лі­зо­ва­но­го теп­ло­пос­та­чан­ня, повідомляє видання «День за днем».

За ос­танні кіль­ка ро­ків міс­то, зок­ре­ма жи­те­лі, що є ко­рис­ту­ва­ча­ми цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня, ста­ли за­руч­ни­ка­ми хо­лод­не­чі у сво­їх по­меш­каннях. При­чи­ною цьому ста­ла від­сутність но­мі­на­цій для ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» че­рез бор­ги за газ.

З ро­ку в рік гро­ма­да мер­зну­ла, бо опа­лю­валь­ний пе­рі­од не роз­по­чи­нав­ся сво­єчас­но. Впро­довж цього часу чи­ма­ло го­ро­дян вста­но­ви­ли со­бі ін­ди­ві­ду­аль­не опа­лен­ня, але без та­ко­го бла­га за­ли­ши­ла­ся знач­на час­тка ше­пе­тів­чан.

Саме тому де­пу­та­ти роз­гля­ну­ли про­ект прог­ра­ми, яка передбачає на­дан­ня по­во­рот­ної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на вста­нов­лення ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­лен­ня.

«На­сам­пе­ред це сто­су­єть­ся бу­дин­ків, де фак­тично ін­ди­ві­ду­аль­не опа­лен­ня вста­нов­ле­но вже у 80 % квар­тир, — заз­на­чив місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк. — У міс­ті є бу­дин­ки, в яких за­ли­ши­ла­ся од­на чи дві квар­ти­ри, що ко­рис­ту­ють­ся пос­лу­га­ми цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня. Лю­ди до нас звер­та­ли­ся, мов­ляв, во­ни го­то­ві від­клю­чи­ти­ся, але од­ра­зу всі­єї су­ми не ма­ють. То­му в цій прог­ра­мі й пе­ред­ба­че­ні умо­ви та по­ря­док на­дан­ня по­во­рот­ної по­зи­ки».

Для за­без­пе­чен­ня по­зи­ки в до­го­во­рі заз­на­че­но, що по­зи­чаль­ник, для то­го аби от­ри­ма­ти кош­ти, на­дає під зас­та­ву май­но. По­вер­тає гро­ші що­мі­сяч­но уп­ро­довж 3-х ро­ків. Увесь цей час по­зи­чаль­ник не має пра­ва роз­по­ряд­жа­ти­ся май­ном.

Крім то­го, у прог­ра­мі про­пи­са­но по­ря­док від­клю­чен­ня жит­ло­во­го бу­дин­ку від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лен­ня

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.