У Шепетівці з порушенням природоохоронного законодавства захоронили 17 тонн шкідливих відходів, ведеться слідство

За ін­форма­ці­єю Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції, цього­річ у пері­од з 1 січ­ня по 5 квіт­ня на те­ри­то­рії міс­та Ше­пе­тів­ка за­гор­ну­ли зем­лею 17 тонн не­без­печних відходів.

Як повідомляє видання «День за днем», за звер­ненням ви­ко­ну­ючо­го обов’яз­ки на­чаль­ни­ка Дер­жавної еко­ло­гіч­ної ін­спек­ції в Хмель­ницькій об­ласті 14 трав­ня до пра­во­охо­рон­ців на­дій­шли ма­те­рі­али з Уп­равлін­ня Служ­би безпеки Ук­ра­їни в Хмель­ницькій об­ласті.

У ма­те­рі­алах йдеть­ся: «В пе­рі­од ча­су з 01 січ­ня 2019 ро­ку по 05 квіт­ня 2019 ро­ку в міс­ті Ше­пе­тів­ці поса­до­ві осо­би ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» та ПП «Ком­па­нія «На­дєж­да» з по­ру­шен­ням тех­но­ло­гії очис­тки схови­ща ви­да­ли­ли з 17-ти ре­зер­ву­арів, де збе­рі­га­єть­ся скрап­ле­ний газ, — «шлам» (оса­док, що залиша­єть­ся на дні ре­зер­ву­ару під час дов­го­го збе­рі­ган­ня скрап­ле­но­го га­зу), що міс­тить шкід­ли­ві фізи­ко-хі­міч­ні еле­мен­ти. Вка­за­ні від­хо­ди ва­гою близь­ко 17 тонн пра­ців­ни­ки ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» та ПП «Компа­нія» На­дєж­да» ви­вез­ли за те­ри­то­рію під­при­ємс­тва та з не­дот­ри­ман­ням ви­мог природоохорон­но­го за­ко­но­давс­тва за­гор­ну­ли зем­лею і по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми на зе­мель­ній ді­лян­ці, нав­про­ти ПрАТ «Шепе­тів­ка­газ», яка на­ле­жить Ше­пе­тівсь­кій місь­кій ра­ді, що мо­же приз­вести до порушен­ня норм еко­ло­гіч­ної без­пе­ки та, як нас­лі­док, не­га­тив­но­го впли­ву на нав­ко­лиш­нє при­род­не середовище».

«Дій­сно, є та­кий факт, ви­їха­ли на міс­це і на­ра­зі з’ясо­ву­ємо всі об­ста­ви­ни», — у те­ле­фон­ній роз­мо­ві під­твер­ди­ла ін­форма­цію На­та­лія Со­ло­губ, на­чаль­ник від­ді­лу зв’яз­ків із гро­мадсь­кіс­тю та ЗМІ Дер­жавної еко­ло­гіч­ної ін­спек­ції у Хмель­ницькій об­ласті.

У ПрАТ «Ше­пе­тів­газ» сто­сов­но ці­єї си­ту­ації ка­жуть: «Дій­сно, то­ва­рис­тво пе­ре­да­ло в орен­ду ре­зер­ву­ари для ПП «Ком­па­нія «На­дєж­да», але що во­ни на­да­лі з ни­ми зро­би­ли нам не­ві­до­мо. На­ші працівники до цього жод­но­го від­но­шен­ня не ма­ють».

Тим ча­сом, до­по­ки три­ва­ють слід­чі дії, ві­до­мос­ті за да­ним фак­том вне­се­ні до Єди­но­го ре­єс­тру досудо­вих рі­шень за час­ти­ною 1 стат­ті 239 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — заб­руднен­ня або псуван­ня зе­мель ре­чо­ви­на­ми, від­хо­да­ми чи ін­ши­ми ма­те­рі­ала­ми, шкід­ли­ви­ми для жит­тя, здо­ров’я лю­дей або дов­кілля, внас­лі­док по­ру­шен­ня спе­ці­аль­них пра­вил, як­що це ство­ри­ло не­без­пе­ку для життя, здо­ров’я лю­дей чи дов­кілля.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.