У Шепетівці самотужки відремонтували тротуар, комунальники не в захваті

На уз­біччі од­ні­єї із цен­траль­них ву­лиць Шепетівки – Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 17 трав­ня з’яви­ла­ся час­ти­на «від­ре­мон­то­ва­но­го» тро­ту­ару. Од­нак, ко­му­наль­ни­ки за­пев­ня­ють, що це не їх рук спра­ва, повідомляє видання «День за днем».

Во­че­видь, за ре­монт взя­ли­ся не­бай­ду­жі ше­пе­тів­ча­ни. На без­до­ріж­жя бі­ля уні­вер­ма­гу «Друж­ба» постій­но на­рі­ка­ли як пі­шо­хо­ди, так і во­дії ав­ті­вок.

Отож, ко­мусь із го­ро­дян та­ки тер­пець ур­вався і не­ві­до­мі, як-то ка­жуть, взя­ли си­ту­ацію у свої ру­ки. На міс­ці ве­ли­чез­ної ви­бо­їни те­пер на­ки­да­но ку­пу цег­ли та улам­ки об­ли­цю­валь­ної плит­ки.

Втім, як ре­мон­тно-екс­плу­ата­цій­не під­при­ємс­тво, так і ад­мі­ніс­тра­тив­но-ко­му­наль­на ін­спек­ція від такого ноу-хау не в зах­ва­ті.

«Хтось са­мо­віль­но ви­віз бу­ді­вель­не сміт­тя та роз­горнув його по тро­ту­ару. Ше­пе­тівсь­ке ре­мон­тно-екс­плу­ата­цій­не під­при­ємс­тво до цього ні­яко­го від­но­шен­ня не має. Ми встеляємо якіс­не ас­фаль­тне пок­риття», — заз­на­чив го­лов­ний ін­же­нер КП ШРЕП Єв­ген Сту­пак.

Отож, хто ви­рі­шив зро­би­ти доб­ру спра­ву, вже з’ясо­вує ад­мі­ніс­тра­тив­но-ко­му­наль­на ін­спек­ція Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди. Для то­го опи­та­ють свід­ків та ви­лу­чать ві­део із ка­мер спос­те­ре­жен­ня.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Один коментар

  1. Нехай краще та комунальна інспекція візьметься за того хто своєчасно ту не не ремонтував. Собаки позорні.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.