Жителі кількох сіл Грицівської ОТГ взялися за латання ям на дорогах самотужки

У кіль­кох се­лах Гри­цівсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди на Хмель­нич­чи­ні лю­дям увір­вався тер­пець і во­ни взя­ли­ся за латання ям на дорогах самотужки, повідомляє видання «День за днем».

Жи­те­лі сіл Ми­ку­ли­на, Са­са­нів­ки, Ма­лої Шка­рів­ки, Кра­ча­нів­ки і Мос­кви­тя­нів­ки са­мос­тій­но від­ре­мон­ту­ва­ли до­ро­ги, не очікуючи кошти на капітальні ремонти.

Для ла­тан­ня ям ми­ку­лин­ці ви­ко­рис­то­ву­ва­ли цег­лу, плит­ку і бе­тон. Із роз­ва­лин ко­лишнього кол­госпу се­ля­ни взя­ли цеглу і за­си­па­ли нею ви­бо­їни.

Нев­довзі жи­те­лі су­сід­ніх на­се­ле­них пун­ктів та­кож по­ла­та­ли шля­хи у сво­їх се­лах по­діб­ним чи­ном.

«От і ви­ник­ла та­ка здо­ро­ва кон­ку­рен­ція між се­ля­на­ми — як це: Ми­ку­лин мо­же, а Са­са­нів­ка не мо­же? І вже нас­тупно­го тиж­ня са­са­ні­вець­кі чо­ло­ві­ки зіб­ра­ли­ся, мов­ляв, у нас що, не­має ямів на до­ро­гах чи муч­ки, аби їх за­си­па­ти?» — ка­же акти­віст Кос­тянтин Пи­тя­чин.

Да­лі ес­та­фе­ту пе­рей­ня­ли жи­те­лі Ма­лої Шка­рів­ки. Але тех­но­ло­гію се­ля­нам до­ве­ло­ся вже змі­ни­ти, по­за­як не ма­ють ро­ва­лин кол­госпу чи щось по­діб­не. Ви­ко­рис­та­ли для ла­тан­ня від­хо­ди з ко­тель­ні — шлак.

Жи­тель Ма­лої Шка­рів­ки Ми­ко­ла Ти­мо­щук ка­же, що від­ко­ли ут­во­ри­ла­ся ОТГ, до­ро­ги в його се­лі жод­но­го ра­зу не ­ремоту­ва­ли. Чо­ло­вік на­віть звер­тався до чи­нов­ни­ків із цього при­во­ду.

Усі влас­но­руч від­ре­мон­то­ва­ні до­ро­ги в заз­на­че­них се­лах — міс­це­во­го зна­чен­ня. Їх­нє ут­ри­ман­ня «на пле­чах» Хмель­ницької об­ласної ад­мі­ніс­тра­ції. На­то­мість, зас­тупник го­ло­ви Гри­цівсь­кої ок­ре­мої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Юрій Се­ме­нюк ка­же, що не от­ри­му­ва­ли кош­ти від ОДА на ре­монт цих шля­хів.

«До­ро­ги, що ре­мон­ту­ва­ли­ся на­ши­ми жи­те­ля­ми, це — до­ро­ги міс­це­во­го зна­чен­ня. То­му ми, як ор­ган міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, по за­ко­но­давс­тву не ма­ємо пра­ва нап­равля­ти ту­ди кош­ти і, від­по­від­но, об­слу­го­ву­ва­ти їх» — про­ко­мен­ту­вав Юрій Се­ме­нюк.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Один коментар

  1. Неправду говорить,або не знає про що говорить,є абсолютно законний спосіб ремонту доріг місцевого значення,через відповідні місцеві програми можна направляти кошти на ремонти доріг в тому числі і на умовах співфінансування.Але навіщо цьому чиновнику це знати ,він добре знає про свою зарплату (з преміями),а дороги…хай люди роблять.
    “Успіхи” реформи децентралізації.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.