У Шепетівці також вирішили переглянути діючий тариф на перевезення

«Ше­пе­тівсь­ке ав­тотран­спортне під­при­ємс­тво 16807» звер­ну­ло­ся в уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди що­до пе­рег­ля­ду ді­ючо­го та­ри­фу на місь­ких мар­шру­тах. На дум­ку пе­ре­віз­ни­ка вста­нов­ле­на вар­тість про­їз­ду вже еко­но­міч­но не­обґру­то­ва­на. З цього при­во­ду 5 ве­рес­ня від­бу­ли­ся гро­мадсь­кі слу­хан­ня в при­мі­щен­ні Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди, повідомляє «День за днем».

«На сьогод­нішній день у міс­ті Ше­пе­тів­ці вар­тість пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів місь­ким ав­тотран­спор­том у зви­чай­но­му ре­жи­мі ру­ху та в ре­жи­мі мар­шрут­но­го так­сі ста­но­вить 4 грн по міс­ту та 4,50 грн до се­ла Су­дил­ко­ва і Д/к «Ім­пульс». Заз­на­че­ні та­ри­фи зат­вер­дже­ні рі­шен­ня­ми ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди ще з ми­ну­ло­го ро­ку. Але до ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди на­дій­шла про­по­зи­ція від ПрАТ «Ше­пе­тівсь­ке ав­тотран­спортне під­при­ємс­тво 16807»що­до пе­рег­ля­ду ді­ючо­го та­ри­фу. Під­при­ємс­тво ра­хує, що еко­но­міч­но обґрун­то­ва­на вар­тість пе­ре­ве­зен­ня од­но­го па­са­жи­ра на 2018 рік, з вра­ху­ван­ням 10 % рен­та­бель­нос­ті та се­ред­ній прог­но­зо­ва­ній вар­тості паль­но­го 29,00 грн/л, скла­дає 5,23 грн» – повідомив начальник управління економічного розвитку Олек­сандр Гринь.

Пе­ре­віз­ник вка­зав у звер­ненні, що за пе­рі­од дії рі­шен­ня 2017 ро­ку в каль­ку­ля­ції со­бі­вар­тості пос­луг пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів на заз­на­че­них мар­шру­тах від­бу­лись змі­ни в скла­до­вих со­бі­вар­тості про­їз­ду, а са­ме: вар­тість па­ли­ва, мо­тор­них олив та ін­ших скла­до­вих.

Від­так, зап­ро­по­ну­ва­ли та­кі роз­цінки: по міс­ту — 5 грн, в се­ло Су­дил­ків та до Д/к «Ім­пульс» — 6 грн.

Про­по­зи­ції від міс­тян що­до вста­нов­лення та­ри­фу на пе­ре­ве­зен­ня у Ше­пе­тів­ці уп­равлін­ня еко­но­міч­но­го роз­витку ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди прий­має ще до 9 ве­рес­ня. Да­лі про­ект рі­шен­ня роз­гля­да­ти­ме ви­кон­ком. І ли­ше в жов­тні вар­тість про­їз­ду мо­же зрос­ти.

Як писав НГП, з 1 вересня у Хмельницькому подорожчав проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування. Так, у тролейбусах підвищився з 2,50 грн до 3,50 грн, на автобусних маршрутах (у тому числі, маршрутних таксі) – з 4 грн – до 5 грн.

Окремо зросла вартість проїзду тролейбусами у нічний час зросте з 6 грн – до 10 грн. Також подорожчав проїзд автобусами та маршрутками після 20 години дня – він становить 6 грн.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Один коментар

  1. У Шепетівці ж при владі теж Сволотівці? Тому нічого нового!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.