У Шепетівці демонтували кабель лінії спецзв’язку

Журналісти видання «День за днем» з’ясу­ва­ли, що ка­бель, який де­мон­ту­ють, — під­земна лі­нія секретного зв’яз­ку, яка про­ля­гає із міс­та Ос­тро­га Рів­ненсь­кої об­ласті до міс­та Ста­ро­кос­тянти­но­ва Хмель­ницької об­ласті. Ро­бо­ти з де­мон­та­жу про­во­дить ТОВ «РОСТ­ГРУП-ПД».

Прес-служ­ба ПАТ «Ук­рте­ле­ком» прокоментувала, що ка­бель­на лі­нія Ос­тріг — Хмель­ницький знаходить­ся на ба­лан­сі Хмель­ницької фі­лії ПАТ «Ук­рте­ле­ком». Лі­нія зв’яз­ку бу­ла прок­ла­де­на ще в 40-х роках ми­ну­ло­го сто­літ­тя, во­на вже дав­но мо­раль­но і фі­зич­но зас­та­рі­ла, і біль­ше 20 ро­ків не використо­ву­єть­ся (пос­лу­ги або­нен­там на­да­ють­ся зав­дя­ки по­бу­до­ва­ним оп­то­во­ло­кон­ним ме­ре­жам). Ціл­ком логіч­но, що цю ста­ру лі­нію, Ос­тріг — Хмель­ницький на ді­лян­ці Ос­тріг — Ста­ро­кос­тянти­нів, яка не за­діяна у на­дан­ні пос­луг, бу­ло де­мон­то­ва­но під­рядним спо­со­бом.

Журналісти видання, дослідивши питання з’ясу­ва­ли, що та­кі ж де­мон­тажні ро­бо­ти вто­рік ве­ли­ся на За­кар­патті. Од­нак, там пра­цю­вав ін­ший під­рядник. Але про­тяж­ність ро­біт на За­кар­патті та на Хмельнич­чи­ні скла­да­ють май­же од­на­ко­ву від­стань: близь­ко 100 км. Прог­но­зо­ва­ні до­хо­ди прос­то вража­ють. «За­га­лом ві­до­мо, що в об­ласті про­хо­дить тро­хи біль­ше 100 км ка­бе­лю. У мет­рі ка­бе­лю — близь­ко 400 гра­мів мі­ді та май­же 1,5 кг свин­цю. Та­ких ка­бе­лів ле­жить два. Кі­лог­рам свин­цю — 50 гривень, мі­ді — 150 гри­вень. За скром­ни­ми під­ра­хун­ка­ми, пом­но­жив­ши це все, от­ри­му­ємо близь­ко 20 млн гри­вень за сто кі­ло­мет­рів. Але ця су­ма геть не по­яс­нює, як та­ке вар­варсь­ке зни­щен­ня май­на мог­ла доз­во­ли­ти дер­жа­ва. Від­но­ви­ти та­кий ка­бель — прос­то зах­марна су­ма. Прос­то за­ку­пи­ти його без прок­ла­дан­ня і впро­вад­ження в екс­плу­ата­цію вар­тує по­над 83 міль­йони гри­вень. Зна­чен­ня резервних сис­тем для кра­їни в ста­ні вій­ни, та ще й із зап­ро­вад­же­ним во­єн­ним ста­ном важ­ко переоцінити», — й­деться на сай­ті ТСН про роз­кра­дан­ня ка­бе­лю на За­кар­патті в пе­рі­од во­єн­но­го стану.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Один коментар

  1. Такая вот она шоколадная ненажорливость.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.