З березня вартість проїзду для учнів Шепетівки зменшиться вдвічі

Депутати Шепетівської міськради затвердили програму “Шкільні перевезення на 2018-2020 роки”, яка дасть змогу з 1 березня здешевити вартість проїзду для школярів на 50 відсотків.

Про це пише сайт “День за днем”.

“На сьогод­нішній день вар­тість про­їз­ду в місь­ко­му тран­спор­ті кош­тує 4 грив­ні. То­му прог­ра­ма пе­ред­ба­чає оп­ла­ту 50/50: поло­ви­ну пла­ти­ти­ме учень, а ін­шу час­ти­ну ком­пенсує місь­кий бюд­жет”, – зазначила на­чаль­ник місь­ко­го уп­равлін­ня ос­ві­ти Люд­ми­ла Ти­хон­чук.

Від­по­від­но до ці­єї прог­ра­ми, піль­го­вий про­їзд учень змо­же здій­сни­ти ли­ше до ос­вітнього зак­ла­ду та у зво­рот­но­му нап­рямку з по­не­діл­ка до су­бо­ти включно до 16:00. У літ­ній пе­рі­од та ка­ні­кул, ви­хід­них, свят­ко­вих днів та ка­ран­ти­ні шко­ля­рі їз­ди­ти­муть за пов­ну вар­тість.

За мо­ні­то­рин­гом уп­равлін­ня ос­ві­ти Шепетівки, місь­ки­ми ав­то­бу­са­ми за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня для про­їз­ду в ос­вітні зак­ла­ди ко­рис­ту­єть­ся близь­ко 1200 уч­нів.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.