Шепетівка таки залишиться без опалення: котельні відрізали від газопостачання

ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» роз­по­ча­ло ме­ха­ніч­не від’єд­нання всіх ко­те­лень ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» від га­зос­по­жи­ван­ня. Про це по­ві­дом­ляє «День за днем» з посиланням на Фей­сбу­к ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ».

У по­ві­дом­ленні йдеть­ся:

«Ша­нов­ні ше­пе­тів­ча­ни! 08.12.2017 ро­ку на­ше то­ва­рис­тво ін­форму­ва­ло гро­ма­ду, що­до на­ра­ди, яка від­бу­лась у при­мі­щен­ні Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри сто­сов­но ви­рі­шен­ня пи­тан­ня несанкціонова­но­го спо­жи­ван­ня ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» при­род­но­го га­зу, за учас­ті всіх зацікавле­них сто­рін.

З ог­ля­ду на ви­щев­ка­за­не по­ві­дом­ля­ємо, що жод­них дій, нап­равле­них на вре­гу­лю­ван­ня кри­зо­вої ситуації, яка скла­лась у міс­ті, — Ше­пе­тівсь­кою місь­кою ра­дою, ке­рів­ниц­твом ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» ста­ном на 12.12.2017 ро­ку вжи­то не бу­ло!

Жод­ним пос­та­чаль­ни­ком при­род­но­го га­зу для ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» не під­твердже­но номіна­цію (лі­мі­ти) при­род­но­го га­зу для ви­роб­лення теп­ло­вої енер­гії. Вка­за­не то­ва­рис­тво про­дов­жує не­сан­кці­оно­ва­но спо­жи­ва­ти при­род­ний газ! За­галь­на вар­тість про­тип­равно ві­діб­ра­но­го га­зу ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» ста­ном на 12.12.2017 ро­ку ста­но­вить — 21 596 000,00 грн».

Сьогод­ні, 12 груд­ня, під час зус­трі­чі в міс­це­вій про­ку­ра­ту­рі сто­ро­ни не до­сяг­ли будь­-яких до­мов­ле­нос­тей що­до вре­гу­лю­ван­ня кри­зо­вої си­ту­ації з теп­ло­пос­та­чан­ням. Від­так піс­ля обі­ду ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» по­ча­ло від’єд­ну­ва­ти ко­тель­ні від га­зос­по­жи­ван­ня.

«Я, в свою чер­гу, за­пев­нив, які кош­ти до 22 груд­ня мо­жуть на­дій­ти за теп­ло­пос­та­чан­ня, — по­яс­нив місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк. — Ми змо­же­мо проп­ла­ти­ти близь­ко 1 міль­йона гри­вень за шко­ли, в яких цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня, роз­ра­ху­ва­ти­ся за опа­лен­ня в лис­то­па­ді в су­мі 240 тис. гри­вень за піль­ги та суб­си­дії. До то­го ж, з Дер­жавно­го бюд­же­ту на­дій­шла ін­форма­ція, що ви­ді­ле­но 3,6 млн гри­вень на піль­ги та суб­си­дії. Всі ці пе­ре­ра­хун­ки пот­ре­бу­ють ча­су, най­швид­ше — піс­ля 20-го чис­ла. А «Ше­пе­тів­ка­газ» ви­ма­гає гро­ші не­гай­но, в про­ку­ра­ту­рі сьогод­ні ди­рек­тор дав нам ли­ше дві го­ди­ни. Зви­чай­но, на та­ких умо­вах місь­ка ра­да гро­ші не знай­де, бо за ми­ну­лий рік роз­ра­ху­ва­ли­ся за ко­му­наль­ну та бюд­жетну сфе­ру в пов­но­му об­ся­зі».

Отож, у ше­пе­тів­чан, хто ко­рис­ту­єть­ся пос­лу­га­ми ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест», є ре­аль­на заг­ро­за за­ли­ши­ти­ся без теп­ло­пос­та­чан­ня. Си­ноп­ти­ки обі­ця­ють по­хо­ло­дан­ня вже з по­не­діл­ка.

 

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментарів: 2

 1. А чому нараду проводять у місцевій прокуратурі, а не у місцевій тюрмі ? Якщо не домовились, то залишили б їх у буцегарні до ранку поки б не дійшли консенсусу. Зима на носі, а вони знущаються над людьми. Що в нас лишились одні порохоботи ?

 2. Нет. Но не могу дать оценку ситуации поскольку не в теме. Много вопросов:
  откуда набежала такая задолженость?
  а где же восхваленные винницкими миллиарды от децентрализации?
  Кстати – это звоночек нашим местным “керманычам” – не транжирте деньги налогоплательщиков на безумные прожекты. Скромнее, не раскатывайте губу, а то зима только начинается.
  Приведите в порядок инженерную инфраструктуру (не только деньги в асфальт).
  Кто сейчас проверяет потери тепла в домах? В самом центре города дом, а трубы в подвале голые!
  А кто будет менять изношенную запорную арматуру в подвалах домов?
  Чтобы заменить кран холодной воды в квартире – перекрывай весь дом; хочешь/вынужден отремонтировать/заменить радиатор – снова перекрывай дом и сливай воду из системы, хотя дерут за это бабки с хозяина – а потери-то никуда не делись!
  Ну и т.д.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.