У Шепетівці знову мітингували: цього разу вимагали гроші за здане молоко

Перекриття дороги у Шепетівці влаш­ту­ва­ли се­ля­ни, чле­ни «Пер­шо­го на­ці­ональ­но­го аг­рарно­го ко­опе­ра­ти­ву» поб­ли­зу офі­су ПНАК, що на Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­му шо­се у Ше­пе­тів­ці, повідомляє видання «День за днем».

Лю­ди при­їха­ли з Во­ло­чись­ко­го, Кра­си­лівсь­ко­го, Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го, Лю­барсь­ко­го, Хмель­ницько­го районів. Про­тес­ту­валь­ни­ки ви­ма­га­ли від ке­рів­ниц­тва ко­опе­ра­ти­ву роз­ра­хун­ку за зда­не про­тя­гом ве­рес­ня–жов­тня мо­ло­ка.

« У тих на­се­ле­них пун­ктах, де я зби­рав мо­ло­ко, борг склав біль­ше 400 тис. грн, — роз­по­вів прий­мальник мо­ло­ка Іван. — Ми че­ка­ли до лис­то­па­да, а по­тім пе­рей­шли в ін­ший, який роз­ра­хо­ву­єть­ся кож­ні два тиж­ні. Вже який мі­сяць між се­ля­на­ми та ке­рів­ни­ка­ми три­ва­ють обі­цян­ки: те­ле­фо­нуй­те у вів­то­рок, по­тім у п’ят­ни­цю. А ни­ні вза­га­лі не від­по­ві­да­ють».

Лю­ди вва­жа­ють, що їх­ню за­бор­го­ва­ність за ве­ре­сень ке­рів­ниц­тво «Пер­шо­го на­ці­ональ­но­го аг­рарно­го ко­опе­ра­ти­ву» не вип­ла­чує прин­ци­по­во.

«Ми пе­рей­шли до ін­шо­го мо­ло­ко­за­во­ду, — про­дов­жив Іван. — Лю­ди, які за­ли­ши­ли­ся з ко­опе­ра­ти­вом, от­ри­му­ють гро­ші за жов­тень».

« До цього ні­яких зат­ри­мок із вип­ла­та­ми не ви­ни­ка­ло, — до­да­ла прий­мальник мо­ло­ка Альона зі Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го району. — У ме­не за ве­ре­сень, жов­тень, лис­то­пад пе­ред од­но­сель­ця­ми на­ко­пив­ся борг у 72 ти­ся­чі гри­вень».

Як по­яс­ни­ла ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту зі зв’яз­ків із гро­мад­скіс­тю ПНАК Ма­рія Тю­тюн­ник, що Пер­шо­му на­ці­ональ­но­му аг­рарно­му ко­опе­ра­ти­ву за­бор­гу­ва­ли за зда­не мо­ло­ко пар­тне­ри.

«Ад­же про­тя­гом се­зо­ну «ве­ли­ко­го мо­ло­ка» ко­опе­ра­тив три­мав най­ви­щу ці­ну в ре­гі­оні на мо­ло­ко, ніх­то не пла­тив біль­ше, — по­яс­ни­ла ди­рек­тор. — Всі кош­ти йшли на вип­ла­ту се­ля­нам і нам не вда­ло­ся зіб­ра­ти кош­ти, щоб роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся в пе­рі­од, ко­ли на­дої впа­ли. Це ста­ло при­чи­ною, чо­му в ко­опе­ра­ти­ва ви­ник­ли пе­ре­бої з вип­ла­та­ми. До п’ят­ни­ці ми роз­ра­ху­ємо­ся за жов­тень, а на нас­тупно­му тиж­ні знай­де­мо кош­ти, щоб від­да­ти за лис­то­пад».

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментарів: 4

  1. Вони там без мітингів жити не можуть?

    • Та зовсім вже майданулися!

      • А хіба може бути інший результат від залежного мера-імпотента? Мер у Шепетівці цілковитий двійник безхребетного Пруса.

        • Ще раз наводжу слова видатного англійського письменника ІІ-ої половини ХХ-го сторіччя Джорджа Оруелла (соціального фантаста): «…Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників та пройдисвітів не є жертвами. Вони є співучасниками / подільниками…».

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.