На Хмельниччині голова селищної рада вимагала 600 дол. хабара за вирішення питання оренди землі

У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументовали факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою селищної ради однієї з об’єднаних територіальних громад Хмельниччини.

Як повідомляє пресслужби обласної прокуратури, використовуючи своє службове становище, посадова особа вимагала у мешканця області 600 доларів. За цю суму вона обіцяла сприяти у прийнятті сесією селищної ради рішення про надання в оренду двох земельних ділянок.

Під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди зазначену особу викрито «на гарячому» та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Іван Комар, за вказаним фактом здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання викритій особі запобіжного заходу.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 6

 1. от і думайте котра головиха отг оступилась)))

  • За про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри, слід­чим від­ді­лом Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в об­ласті у вза­ємо­дії зі спів­ро­біт­ни­ка­ми Уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань в Хмель­ницькій об­ласті Де­пар­та­мен­ту стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни, в ре­зуль­та­ті про­ве­де­них нег­ласних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій, за­до­ку­мен­то­ва­но факт ви­ма­ган­ня та одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди го­ло­вою се­лищ­ної ра­ди од­ні­єї з об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Хмель­нич­чи­ни. Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба про­ку­ра­ту­ри Хмель­ницької об­ласті. Як ста­ло ві­до­мо з влас­них дже­рел, йдеть­ся про го­ло­ву Гри­цівсь­кої ОТГ. Вста­нов­ле­но, що, ви­ко­рис­то­ву­ючи своє служ­бо­ве ста­но­ви­ще, по­са­до­ва осо­ба ви­ма­га­ла у меш­канця об­ласті 600 до­ла­рів США. За цю су­му во­на обі­ця­ла спри­яти у прий­нят­ті се­сі­єю се­лищ­ної ра­ди рі­шен­ня про на­дан­ня в орен­ду двох зе­мель­них ді­ля­нок. Під час одер­жання обу­мов­ле­ної су­ми неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди заз­на­че­ну осо­бу вик­ри­то «на га­ря­чо­му» та зат­ри­ма­но у по­ряд­ку ст. 208 КПК Ук­ра­їни.
   Джерело: «День за днем»

 2. Щось дуже замало – всього-навсього 600 американських.

  • А планові показники для правоохоронців ніхто ж так і не відмінив. От і очікуймо незабаром низку затримань чинуш із хабарями у пару сотень доларів. Уже давно склалося враження, що вагонами в країні не крадуть.

 3. Ех, Люда, Люда. Коси під політичне переслідування

 4. В ГРОМАДАХ ЦЕ ЗВИЧНЕ ЯВИЩЕ, ТАМ ГРЕБУТЬ НА ВСЬОМУ !!!

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.